RESUM INFORMATIU – CORONAVIRUS COVID-19

19/10/2020

NORMATIVA

Quadre/resum de l’evolució de la negociació dels ERTO que ha preparat CONFEMETAL (14/10/2020).

-III Acord Social en defensa l’ocupació RDL 30/2020 – BOE 30/09/2020: La CEOE ha publicat un document d’interès que inclou un resum i un informe detallat (14/10/2020)

-Instal.lacions tèrmiques: Nova versió del document REHVA sobre operació i us de les instal.lacions tèrmiques per a prevenir la propagació del coronavirus (Atecyr) (29/09/2020)

– COVID-CEOE-2020.09.28 QUADRE MANEIG CASOS I CONTACTES COVID 19: Actualització Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 en empreses.

-Nous canvis empreses amb ERTO – Acord Social en Defensa de l’Ocupació – BOE 13/05/2020

-Inspeccions periòdiques a les instal·lacions de combustibles gasosos i GLP:  El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat una nota informativa aclarint algunes preguntes que ens han arribat sobre les inspeccions periòdiques de gas.

El Ministeri aclareix que, tot i que les inspeccions periòdiques de gas han quedat suspeses per l’estat d’alarma, hi ha una excepció quant a les instal·lacions dels establiments industrials i comercials que continuïn oberts mentre duri l’estat d’alarma.

Activitats que es poden acollir a la moratòria en el pagament de les cotitzacions a la S.S. – Orden ISM/371/2020 (28/04/2020)

Reial Decret llei 15/2020 de mesures urgents de suport a l’economia i l’ocupació pel COVID-19. Pròrroga de dos mesos per al caràcter preferent de la feina a distància i el dret d’adaptació horària i reducció jornada per cura de familiars establerts entre d’altres mesures. Consultar circular informativa Gremi  (22/04/2020)

– Ajornat pagament d’IVA i IRPF fins el 20 de maig – Reial decret llei 14/2020 (15/04/2020)

-La Generalitat publica l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19 (13/04/2020)

-CCOO, UGT i la CNC: Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las obras de construcción

Orden SND-340-2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (12/04/2020)

-Informació ajuts autònoms: Ajuts i prestacions per empreses i autònoms (enllaç actualitzat TSF/806/2020)

Guia publicada pel Ministeri d’Inclusió Social i Migracions, per tal de resoldre possibles dubtes sobre les mesures adoptades per als autònoms pel ministeri en relació amb el Covid19

-Pròrroga de 30 dies certificacions manteniments: Segons l’Ordre SND/325/2020, els certificats expedits amb base a les verificacions o manteniments periòdics de la reglamentació de seguretat industrial, en els que el període de vigència finalitzi durant l’estat d’alarma i les possibles successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i successives pròrrogues.

-Circular informativa CONFEMETALReal Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (01/04/2020).

Circular informativa gremi actualització mesures Gobierno:  Real Decreto Ley 10/2020 i Real Decreto Ley 9/2020 (30/03/2020)

-Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (actualizado a 26 de marzo de 2020)

ICO – Línea de Avales para empresas y autónomos – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (26/03/2020)

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

-Línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” per a autònoms i empreses (COVID-19): L’Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat de Catalunya ahir va posar en marxa la línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” dotada amb 750M€ d’avals que permetrà formalitzar préstecs per un total de fins a 1.000 milions d’euros per cobrir les noves necessitats de circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19. Enllaç al ICF: ICF-Avalis Liquiditat

-Suspensió dels terminis en els manteniments de les instal.lacions mentre duri l’estat d’alarmaCNI-Manteniment instal·lacions-COVID-19

-Informació ajuts autònoms: Ajuts i prestacions per empreses i autònoms (nou enllaç)

Resolució TSF/759/2020 de la Generalitat de Catalunya (22/03/2020), que amplia les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball a un metre i mig de distància. Això és aplicable als centres de treball que romanguin oberts (serveis essencials, activitats no incloses al Rd 463/2020, etc.). La mesura no serà d’aplicació per a professionals sanitaris, serveis socials i forces de seguretat, entre d’altres.

-Circular elaborada per FOMENT sobre “Criterios y recomendaciones en la tramitación de los ERTES derivados por el COVID-19”. (23/03/2020)

-Nota informativa Agencia Española de Protección de Datos (23/03/2020)

-Guía práctica elaborada por CEOE y CEPYME (versión 20/03/2020)

-Guía Ministerio de Trabajo sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020 (20/03/2020)

-Comunicado- Autónomos afectados por el COVID-19, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

-Ministerio de Justicia- Actividades empresas instaladoras (consulta núm. 9)-Respuestas a cuestiones planteadas sobre la interpretación del Rd 463/2020, modificado por real decreto 465/2020

-Criterios de la Dirección General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19 (19/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI –  Decret llei 7/2020 – Generalitat de Catalunya. Decret llei 7/2020  (19/03/2020)

FAQs Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución cuestiones prácticas (19/03/2020)

CNI Resum ajuts econòmics Reial decret-llei 8/2020 (19/03/2020)

CEOE – Informe Ejecutivo sobre Criterio Operativo Nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección De Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 18/03/2020

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Reial decret-llei 8/2020 i altres mesures. Reial decret-llei 8/2020.  (18/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Reial decret 463/2020, de 14 de marzo. Real Decreto 463/2020 (16/03/2020)

 

CONSELLS DE PREVENCIÓ – FORMACIÓ

Canal Salut – Generalitat de Catalunya

PREVINTEGRAL GROUP:

Espai informatiu sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2

-Formació gratuïta on-line