Instal·lacions petrolíferes: Nova ITC MI-IP 04 i modificació de la ITC MI-IP 05

25/10/2017

El passat 2 d’agost es va publicar al BOE el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, que aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d’instal·lacions petrolíferes. També modifica els apartats 2 i 3 de l’article 3 de la ITC MI-IP 05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids». Aquest Reial decret entra en vigor als tres mesos de la publicació al BOE, és a dir, el 2 de novembre de 2017.

Quant a la MI IP 04, el nou Reial decret per una banda:

-Deroga el Rd 2201/1995  “Instal·lacions fixes per a distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic” i el Rd 1905/1995  “Reglament per a la distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic”.

I per l’altra com a principals novetats:

-Permet el subministrament al detall de gasolina i gasoil en envasos o embalatges amb aquestes condicions: com a màxim de 60 litres per a gasolina i 240 litres per gasoil, o complint les normes i recomanacions recollides a l’Acord Europeu relatiu al transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR), o l’emplenat dels envasos o embalatges es realitzarà exclusivament des la pistola d’un aparell sortidor de la instal·lació.

-Revisió i inspecció de les instal·lacions existents:

  • Les instal·lacions existents seran revisades i inspeccionades d’acord amb les exigències tècniques de l’anterior ITC MI-IP 04, Rd 2201/1995.
  • Les instal·lacions que no s’haguessin adaptat al Rd de 1995, seran inspeccionades d’acord amb les exigències tècniques establertes en el reglament en vigor en el moment de la realització de la instal·lació.
  • No obstant això, la periodicitat i els criteris per realitzar les revisions i inspeccions seran els indicats al capítol XV de la nova ITC MI-IP04.

-Les instal·lacions enterrades existents amb tancs de paret simple i/o canonades d’impulsió de paret simple que subministrin a vehicles que no siguin propietat del titular de la instal·lació o en les quals es produeixi un canvi de dipositari del producte amb un volum total de vendes anual superior a 3.000.000 litres han de disposar de tancs de doble paret i canonades d’impulsió de doble paret, dotats amb els sistemes de detecció de fuites contemplats al capítol VIII de la ITC MI-IP04.

Aquestes instal·lacions tindran els següents terminis, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret, per disposar de tancs i canonades d’impulsió de doble paret:

  • Instal·lacions amb més de quaranta anys: Tres anys.
  • Instal·lacions amb més de trenta anys: Cinc anys.
  • Instal·lacions amb més de vint anys: Set anys.
  • Per a la resta d’instal·lacions: Nou anys.

-El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat elaborarà, mantindrà actualitzada i publicarà al seu web una guia tècnica de caràcter no vinculant per a l’aplicació pràctica de la ITC, la qual pot establir aclariments a conceptes de caràcter general.

Quant a la modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 3 de la ITC MI-IP 05 suposa l’ampliació de les competències dels instal·ladors de productes petrolífers IP-1 i IP-2:

-Competències que es mantenen: “Els instal·ladors habilitats i les empreses instal·ladores de PPL de categoria I i II podran realitzar, modificar i mantenir instal·lacions d’hidrocarburs en les seves respectives categories (classes C i d categoria i amb un límit d’emmagatzematge de 10.000 litres i classes B, C i D categoria II sense límit d’emmagatzematge), però un cop posada en funcionament la instal·lació, en cap cas podran accedir a l’interior del tanc, ni soldar o desmuntar la boca d’home.”

-Ampliació de competències: “Únicament podran accedir a l’interior de l’arqueta de boca d’home, un cop posada en funcionament la instal·lació, si disposen del sistema de rescat necessari (trípode, rescatador i arnès), explosímetre i sistema de ventilació adequat.