Av. del Maresme, 107, 08918 Badalona, Barcelona

93 388 59 51

93 383 47 59

VALTEC-UMISA, S.A.

Disseny de plantes productores de vapor. Fabricació i instal·lació de generadors de vapor pirotubular, tant convencionals com de recuperació de gasos, per al subministrament de vapor saturat i sobreescalfat. Així com l’assessorament en mesures d’eficiència energètica aplicades a la indústria i amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi i augment de rendiment energètic.
Gamma de fabricació basada en produccions de vapor que se situen entre 1 i 50 tn/h, sent una empresa líder del mercat espanyol en els generadors de vapor de produccions de vapor elevades.
Calderes de vapor de recuperació
Generador de vapor pirotubular model SMS
Generador de vapor pirotubular model UMS
Generador de vapor pirotubular model CMS
Generador de vapor pirotubular model GV
Equips per a instal·lacions ‘clau en mà’
Extensa gamma de generadors de vapor i equips a pressió necessaris en una planta productora de vapor per a la indústria,
Calderes convencionals d’una llar
Calderes convencionals amb dues llars
Calderes de vapor elèctriques
Calderes de vapor net o pur
Calderes de recuperació de gasos procedents de motors, turbines i forns de combustió.
Calderes mixtes: un circuit de recuperació de gasos i un altre circuit convencional amb tres passos i cremador d’aire ambient dins del mateix envolupant de la caldera.
Equips i accessoris associats a una planta productora de vapor per a completar una instal·lació “claus en mà”
Dipòsit de condensats i desgasificador tèrmic (rescatador d’O2).
Dipòsit de combustible líquid (nodrissa)
Tanc expansionador de purgues
Tanc de revaporitzat o “flaix”
Sobrecalentadores de vapor
Acumuladors de vapor
Reboilers vapor / fluid tèrmic
Bescanviadors de calor
Piping” d’interconnexió dels diferents fluids amb els equips
GENERADOR DE VAPOR PIROTUBULAR CONVENCIONAL SMS-CMS-*UMS
Els generadors de vapor convencionals són del tipus de tres passos de fums, d’emplaçament fix i horitzontal i dissenyat principalment per a la utilització de combustibles líquids o gasosos.
Els generadors se subministren muntats sobre una bancada metàl·lica formant un conjunt compacte, llest per a funcionar després de la seva connexió a les xarxes de vapor, aigua, combustible i tensió elèctrica.
Les Característiques principals a destacar són:
Un disseny a la mesura de les seves necessitats energètiques i ubicació de l’equip.
Optimització en el disseny termodinàmic.
Rendiment garantit de l’ordre del 89491% en funció de la pressió de servei.
Moderns mètodes de fabricació realitzats per personal altament qualificat i avalats per anys d’experiència en el sector.
Aplicació de rigorosos controls de qualitat en totes les fases de fabricació concorde al sistema de gestió de la qualitat ISO 9000 implantat.
Avaluació final per un Organisme Notificat per al marcatge CE << >> del generador de vapor segons la Directiva Europea 97/23/CE d’equips a pressió.
Mínims treballs de manteniment.
Dimensionament òptim de la llar de combustió per a obtenir baixos índexs de contaminants (NOx, CO) complint totes les normatives europees més estrictes.
Optimo traçat dels circuits de gasos aconseguint unes velocitats de circulació de fums equilibrats i, per consegüent, un rendiment elevat.
Cambra d’inversió de gasos totalment refrigerada per aigua i exempta de material refractari participant en l’intercanvi tèrmic.
Cambra de vapor i pla de vaporatge dimensionats correctament per a evitar els arrossegaments d’aigua.
Seguretats i automatització.
La generació de vapor està àmpliament estesa i primordialment en l’àmbit industrial. És per això que l’aplicació del vapor en la indústria requereix l’adopció d’unes estrictes mesures de seguretat.
Els generadors de vapor estan equipats d’origen amb tots els elements de seguretat reglamentaris que exigeix la normativa vigent.
Incorpora un panell elèctric dotat d’un PLC bàsic que informa sobre l’estat real de les funcions del generador.
Sota demanda es poden instal·lar en els generadors, autòmats d’alt rendiment que mitjançant la targeta de comunicació adequada poden integrar-se a un control distribuït existent, indicant en temps real l’estat del generador (nivell, cabals, avaries, rendiment, etc).
Els generadors també poden subministrar-se amb tots els accessoris necessaris per a complir la normativa de seguretat de vigilància indirecta cada 24 – 72 h segons TRD-602/*TRD-604 i EN-12953-6:2002 d’aplicació estesa en diversos països europeus.
Estalvi de combustible.
La incorporació de recuperadors de calor del tipus aigua/gasos o bé aire/gasos abans de l’evacuació dels fums a la xemeneia, permet obtenir un augment del rendiment final del conjunt xifrat entre el 93% i 95%.
Equips de combustió.
Els generadors de vapor poden anar equipats amb cremadors adequats per a la combustió de gas natural, propà, fuel, gasoil o la combinació entre ells, així com equips especials per a la crema de dissolvents i gasos pobres. En finalitzar la posada en marxa del generador de vapor es comproven les emissions de partícules contaminants estenent el corresponent protocol i verificant el compliment de les directrius pel que fa a medi ambient.
Instal·lació i posada en marxa.
Tots els generadors se subministren generalment sobre un xassís suport de bigues metàl·liques, llestos per a funcionar després del seu acoblament a les xarxes de vapor, aigua, combustible i tensió al pupitre de maniobra.