Carrer de Josep Argemí, 59, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

93 470 24 00

93 473 45 53

Grup TEFSA – TECNICAS DE FILTRACION, S.A.

Estudi i solució a qualsevol projecte de filtració.
Projectes específics. Solució a problema de separació sòlid-líquid, oferint l’equip més adequat i la tecnologia més avançada.
Estudi, disseny i fabricació de tota la gamma de productes per a tècniques de filtració
Aparells d’assaig per a cada sistema. A més, disposem d’instal·lacions pilot que ens permeten realitzar operacions a escala industrial en la pròpia planta dels nostres clients.
Tècnics i muntadors especialitzats garanteixen que els nostres equips es muntin i posin en marxa amb tota garantia.

Programa de fabricació:
Filtre premsa trasllat superior
Filtre premsa trasllat lateral
Filtre premsa d’alt rendiment
Filtres de banda de pressió
Filtres de buit
Filtres de pressió
Tamisos rotatius
Espesadores Lasmert
Filtres auxiliars

FILTRES PREMSA AMB TRASLLAT SUPERIOR
Els filtres TEFSA amb Trasllat Superior de Plaques són sistemes altament efectius. El seu disseny es basa en dos bastidors que suporten un pont format per dues bigues “I”, entre les quals se situen els mecanismes de trasllat i del qual queda suspès el paquet de plaques filtrants.
Durant la filtració, el conjunt de plaques es tanca gràcies a la pressió que exerceix un pistó a través d’un grup hidràulic.
Aquest disseny de filtre optimitza els següents aspectes:
Trasllat individual i automàtic de les plaques fent innecessària l’assistència de personal per a moure les plaques durant el procés de descàrrega de coques.
Perfecte desplaçament de les plaques en paral·lel lliure de moviments pendulars.
Simplificació màxima dels mecanismes de trasllat de plaques situant-los en la zona més neta del filtre (entre les dues bigues de la zona superior) lluny de la zona de descàrrega.
Absència d’obstacles físics en el lateral de les plaques per a facilitar la inspecció, la intervenció i el canvi de teles.
El programa de filtres automàtics TEFSA amb Trasllat Superior de Plaques abasta des de plaques amb una grandària de 630 x 630 mm fins a 2.000×2.000 mm podent instal·lar fins a 175 plaques i treballar fins a 16 bars de pressió.

FILTRES PREMSA AMB TRASLLAT SUPERIOR
Tècniques de Filtració S. a. ha desenvolupat dos sistemes per als filtres amb Trasllat Superior de Plaques: PSEH i PEH.
El model PEH s’empra en instal·lacions amb gran producció de sòlids. Aquest sistema es basa en una cadena de transport amb ganxos d’arrossegament que es llisquen sobre els carros de trasllat de les plaques. Cada ganxo atrapa una placa i, amb el moviment continu del sistema, s’aconsegueix desplaçar la totalitat de les plaques en un curt espai de temps. El mecanisme PEH garanteix un transport ràpid i “placa a placa” de tot el paquet filtrant gràcies al seu sistema d’enclavament.
El model PSEH basa el trasllat de les plaques en un cable amb llançadora que pren les plaques una a una desplaçant-les sobre el bastidor d’un costat a un altre.

FILTRES PREMSA AMB TRASLLAT LATERAL
Tècniques de Filtració S. a. fabrica filtres premsa amb Trasllat Lateral de Plaques per a possibilitar la filtració de petites quantitats de sòlids.
Una àmplia gamma de grandàries, acabats i graus d’automatització estan disponibles. Així, es fabriquen filtres premsa amb una grandària de placa des de 300 x 300 mm fins a 1.500 x 1.500 mm amb el nombre de plaques necessàries per a adaptar-se a la producció desitjada.
Mantenint la filosofia del Trasllat Lateral de Plaques, hi ha la possibilitat de realitzar el trasllat de plaques de manera manual (HPL, HPLE) o bé de manera automàtica (EHC, EHR, EHPT) i de dotar al filtre amb un grup hidràulic manual (HPL) o un grup electrohidràulic (HPLE, EHC, EHR, EHPT) amb obertura i tancament governada a través d’un quadre elèctric.

FILTRES DE BANDA DE PRESSIÓ
Els Filtres de Banda de Pressió han cobert i satisfet un gran rang d’aplicacions amb resultats molt eficients. De solució més econòmica que altres sistemes de deshidratació, es tracta d’una alternativa de gran potencial per a situacions i aplicacions concretes.
Aquest sistema de filtració està especialment indicat per a la separació dels llots amb floculació prèvia. En una primera etapa es realitza el condicionament, seguit d’una predeshidratació i concentració del llot per a, finalment, introduir la massa espessida en les zones de premsatge, on s’aplica una creixent força de cisallament que deshidrata el llot fins a la màxima sequedat possible.
El modern Filtre de Banda de Pressió TEFSA està disponible en diferents models, classificats per rangs de pressió, amplada de banda (es realitzen unitats que van des de 0,5 fins a 3.0 metres d’amplada de banda) i per nivell d’operació. Tot aquest ampli ventall de possibilitats permet satisfer qualsevol requeriment tècnic i de procés.

CENTRALS DE PREPARACIÓ DE POLIELECTROLITO
Tècniques de Filtració S. a. ha desenvolupat una àmplia gamma de Centrals de Preparació de Polielectrolito TEFLOC per a cobrir les necessitats del mercat i adaptar-se a qualsevol règim de producció. El modern disseny de tots els seus elements permet preparar ràpida i correctament la solució, minimitzant el seu posterior consum.
Les nostres Centrals de Preparació de Polielectrolito TEFLOC disposen d’una perfecta i controlat dosatge de floculant mitjançant un caragol infinitat dotada d’un motorreductor. La mescla de polímer amb l’aigua es realitza amb especial cura per a evitar la formació d’aglomerats.
El nostre Programa de Fabricació abasta Centrals TEFLOC Manuals, especialment dissenyades per a la preparació de petites quantitats, on en un únic tanc es prepara i emmagatzema la solució i Centrals TEFLOC Automàtiques, en les quals la preparació del polielectrolito és contínua i completament automatitzada. Aquestes preparadores es fabriquen en diferents grandàries i nombre de dipòsits.

FILTRES A PRESSIÓ: DE PLAQUES, DE BUGIES I NUCHAS
Tècniques de Filtració S. a. disposa en el seu Programa de Fabricació de Filtres a Pressió amb Plaques i de Filtres a Pressió amb Bugies.
En els Filtres a Pressió amb Plaques, la superfície filtrant és la suma de les superfícies de totes les plaques que es disposen en el seu interior, situades verticalment i en paral·lel van recolzades sobre un col·lector únic de sortida de filtrat. En els Filtres a Pressió de Bugies els elements filtrants tenen forma de bastó.
La realització d’aquests equips en els nostres propis tallers permet ajustar el disseny als requeriments dels nostres clients. Així, tots els equips estan disponibles en múltiples models, grandàries, materials i acabats. En qualsevol opció, la descàrrega pot realitzar-se per via seca o per via humida.
La descàrrega via humida consisteix a evacuar i purgar tots els sòlids filtrats en forma de llot humit mitjançant la injecció d’un efluent a contra corrent. La descàrrega via seca consisteix a descarregar els sòlids el més secs possible després de buidar el dipòsit del filtre i haver assecat la coca.
El Filtre de Plat o Nucha Filtrant consisteix en un reactor cilíndric en el qual la filtració té lloc sobre tela o paper en el fons del dipòsit.
A l’ésser un filtre tancat i estanc permet la filtració de líquids perillosos i/o d’alt valor amb un escorregut total de líquid ideal per a treballar per lots amb nul·les pèrdues de producte.

FILTRES DE BANDA DE BUIT
Els Filtres de Banda de buit estan especialment indicats en aquells processos de separació en els quals, a més de filtrar, cal realitzar una exhaustiva rentada del sòlid. Les principals característiques d’aquesta mena de filtres són:
Qualitats excepcionals en el procés de rentada amb un consum mínim de fluid de rentada. Alimentació per gravetat que porta a una formació homogènia de la coca que pot arribar a aconseguir un gruix de fins a 100 mm.
Construcció per mòduls que permet oferir i ajustar la grandària i disseny del filtre a qualsevol procés. Diverses operacions com a separació, rentada, premsatge i assecat final poden ser realitzades en un sol filtre.

FILTRES ROTATIUS A BUIT
Els Filtres de Tambor de buit són unitats de filtració contínua basades en un tambor submergit parcialment en una cuba agitada fent, des del seu interior, el buit. La rotació contínua del tambor permet filtrar, rentar, assecar i descarregar la coca sense necessitat de parades ajustant la velocitat de rotació a les característiques de cada producte.
La descàrrega de les coques es realitza aprofitant el moviment de gir del tambor podent utilitzar diferents mètodes de descàrrega d’acord amb el tipus de sòlid i de procés.

FILTRES AUTONETEJADORS
Els Filtres Autonetejadors han estat dissenyats per a poder treballar en un ampli ventall de situacions. L’àmplia gamma de materials de construcció així com el seu caràcter autonetejador, fa que s’emprin en la filtració contínua de resines, vernissos, aigües de procés i fins i tot treballant com a filtre de seguretat o poliment de productes ja acabats.
Aquest tipus de filtre es col·loca en línia de manera que el fluid creua l’element filtrant de fora cap a dins quedant el sòlid retingut sobre la paret exterior. La neteja té lloc sense interrompre el flux d’entrada mitjançant la rotació de l’element cilíndric el qual disposa de dues fulles longitudinals secundades.
El sòlid separat durant la rotació de l’element s’acumula en el fons del dipòsit per on és evacuat periòdicament de manera manual o automàtica.

FILTRES DE CISTELLA, DE BORSA I DE CARTUTX
Els Filtres de Cistella, els Filtres de Borsa i els Filtres de Cartutx tenen una simple i robusta construcció apta per a moltes aplicacions.
Estan disponibles en múltiples grandàries i materials. Així, els cossos centrals estan disponibles en fosa de ferro, fosa d’acer, acer inoxidable, bronze i polipropilè.
Els Filtres de Cistella poden ser subministrats com a Filtres de Cistella Simple i com a Filtres de Cistella Doble.
Aquests últims disposen de dues cistelles connectades en paral·lel, mentre una està operativa l’altra pot estar en tasca de neteja, garantint una filtració en continu.

ESPESADORES
Tècniques de Filtració S. a. completa el seu Programa de Fabricació amb els Espesadores LASMERT disponibles en diferents mesures (des de 5 m fins a 50 m de diàmetre ).El conjunt es compon d’un Tanc Principal, metàl·lic o de panells de formigó prefabricat, un Cilindre d’Alimentació que anul·la la turbulència en l’entrada al espesador i un Cap de Comandament que actua i controla el correcte funcionament dels Mecanismes Interns del tanc. Existeixen dos possibles grups d’accionament per a acoblar als tancs:
El Tipus C: En el qual un pont diametral disposat sobre el tanc suporta els mecanismes, el cilindre i el conducte d’alimentació.
El Tipus CP: En el qual l’accionament descansa sobre una columna central. El pont és radial, permetent l’accés a aquest accionament.

GRUPS MOTRIUS D’ELEVACIÓ AUTOMÀTICA
La regulació del grau d’espessiment i protecció dels mecanismes es realitza mitjançant un dispositiu anomenat Cèl·lula de Càrrega, aquest mecanisme registra l’esforç que realitzen les pales en arrossegar el llot, manant un senyal que actua sobre el Sistema d’Elevació dels Mecanismes i sobre l’evacuació dels llots del tanc.
Disposem de potents Cabezas de Comandament per a cadascun dels accionaments:
En suspensió: Usades en els espesadores del Tipus C,on no existeix columna de suport central. Consisteix en un fort grup reductor de corona i caragol, estant donada suport a la corona en un gran anell perifèric de rodadura a boles i el caragol en coixinets de corrons. El conjunt funciona submergit en bany d’oli.
En suport: Per als espesadores del Tipus CP, en els quals l’accionament va ancorat sobre una columna central en el tanc. Apropiades per a grans diàmetres. D’acord amb la grandària porten un o dos grups motors, amb equilibrat hidràulic o mecànic.

BOMBES PNEUMÀTIQUES DE DOBLE MEMBRANA
Tècniques de Filtració S.A. subministra dos tipus de bombes per al tràfec de líquids, llots i alimentació de filtres premsa: Les Bombes Pneumàtiques Versa-Matic i les Bombes Centrífugues PEMO.
La bomba Versa-Matic és una bomba d’accionament pneumàtic disponible en un ampli ventall de materials i amb un cabal que va des d’1 m /h fins a 60 m /h. La simplicitat de la seva configuració reduïda a unes poques peces, el seu caràcter autoaspirant, unit a la gran facilitat que té el seu manteniment, fan d’ella una de les bombes més extensament emprada en el tràfec i alimentació de fluids i suspensions.
La dilatada experiència que té Tècniques de Filtració S. a. en el Sector Miner li ha portat a la instal·lació de bombes centrífugues específiques per a aquest sector. Aquestes bombes han estat especialment concebudes per al tràfec de polpes concentrades i per a l’alimentació de filtres premsa a 6 o 12 bars de pressió. Els seus principals característiques són:
L’aspiració és de gran diàmetre per a facilitar l’entrada del llot en el cos de la bomba. El rodete és obert amb pales admetent el pas de partícules de gran grandària.
Totes les parts en contacte amb el llot estan vulcanitzades amb cautxú natural de gran gruix resistent a l’abrasió.
El llot entra en ella de manera lateral entre el cos i el tancament d’estanquitat de l’eix evitant sotmetre a pressió aquesta zona.
L’alimentació dels filtres premsa pot ser realitzada fins a una pressió màxima de12 bars podent equipar un motor d’una o dues velocitats per a ajustar les prestacions de la bomba a tot el cicle de filtració.

SERVEIS: ASSESSORAMENT TÈCNIC, ENGINYERIA, INSTAL·LACIONS I LLOGUER
Per a servir al client amb un 100% d’efectivitat, Tècniques de Filtració S. a. disposa d’un servei de producció global. Totes les unitats de filtració complementades amb equips auxiliars es controlen, fabriquen i supervisen en els diferents departaments de les empreses del grup. Així, les empreses del Grup Tècniques de Filtració S. a. presten diferents serveis per a la realització global dels projectes:
Assessorament Tècnic en l’elecció del millor tipus i model de filtre per a cada aplicació concreta.
Fabricació i/o comercialització de tots els equips i accessoris descrits en el Programa de Fabricació.
Enginyeria, Assistència Tècnica i Posada en marxa de tots aquells projectes i instal·lacions en els quals participin equips del Programa de Fabricació.
Lloguer d’alguns models de filtres per a donar solució a problemes temporals de filtració amb opció a posterior compra.

Aquest conjunt de serveis permet realitzar Instal·lacions de Filtració per a tots els sectors del mercat:
Sector Químic
Sector Alimentari
Sector Farmacèutic
Sector Miner
Sector Mediambiental