Carrer Alt de Sant Pere, 73, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona

93 564-59-01

93 565-11-67

MONTVALLES – Montajes y Mantenimientos del Valles S.L.

INSTAL·LACIONS DE FLUIDS

• Serveis: vapor i condensats.
• Aigua tractada, pou, contra incendis, descalcificada, calent i sobreescalfada.
• Oli tèrmic.
• Aire comprimit per a instrumentació i serveis.
• Fred industrial.
• Processos: matèries primeres i acabades i processos intermedis.
• Nitrogen i altres gasos.
• Extraccions de vapors i rentada d’aquests.
• Drenatges, tractaments e/o incineració.
• Prefabricació i muntatge de les instal·lacions descrites, amb personal qualificat i si fos necessari amb isomètrics.
• Disseny i càlcul de suports i d’esforços de canonades, així com la seva construcció i muntatge.
• Depuració d’aigües Projecte mecànic

MUNTATGES MECÀNICS

Descàrrega, manipulació i col·locació d’equips, així com el seu anivellament, alimentació i fixació de cadascun d’ells.
Assemblatge d’elements i equips entre si.
Maniobres de grues i altres elements de muntatge.
Ens encarreguem de fer assegurances especials per al transport d’aquests.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Prefabricació i muntatge d’estructures metàl·liques.
Ratllats i pintats d’estructures, mitjançant els nostres industrials habituals, acabats segons les condicions de treball que hagin de suportar.
Projecte i disseny pels nostres tècnics habituals de qualsevol tipus d’estructura, segons les normes nacionals com ara:

Unitats de procés.
Entresolats
Bases de suport equips (bancades, etc)
Passarel·les i escales d’accés.
Pipe-Racks, etc.

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I EQUIPS

Elecció de materials i equips, segons productes i condicions de treball, com ara:
Canonades i accessoris.
Valvuleria de qualsevol marca i model.
Bombes.
Agitadors.
Filtratges.
Xapes de qualsevol tipus i perfilería per a suports i estructura.
Subministrament i transport de tots els materials fins a la seva factoria.

AÏLLAMENTS TÈRMICS

Subministrament i muntatge dels aïllaments de les instal·lacions efectuades per la nostra signatura, mitjançant els nostres industrials habituals.
Selecció del tipus d’acabat de canonades i suports, així com el control de la seva aplicació.
Aplicació de la mateixa pels nostres operaris o en casos pels nostres industrials habituals

PINTURES

Selecció del tipus d’acabat de canonades i suports, així com el control de la seva aplicació.
Aplicació de la mateixa pels nostres operaris o en casos pels nostres industrials habituals