Carrer Camí de la Tolosa, 4, 08500 Vic, Barcelona, España

93 883 36 44

93 885 14 47

GRITEC, S.A.

VAPOR:
Calderes de vapor
Xarxes de distribució
Bescanviadores de calor
Elements de regulació i control
Xarxes de recollida de condensats
Tractaments d’aigua
Revisions i manteniment

AIRE COMPRIMIT:
Dipòsits d’aire comprimit
Compresors de cargol i pistons
Filtres
Secadores
Xarxes de distribució
Elements de regulació i control
Retimbrat de recipients a pressió

GAS INDUSTRIAL:
Insal·lacions receptores
E.R.M. Estacions de regulació i mesura
G.N.L. Plantas de gas natural liquat
Instal·lació i manteniment de centres d’emmagatzematge i distribució de gasos propel·lents d’aerosols (Butà/Propà, Dimetilèter)
Biogas
Aplicacions y cremadors
Revisions oficials
Manteniment
Dipòsits de G.L.P. i equips de vaporació
C.A. – Centre d’emmagatzematge
Autogas – SKID
E y P – Equip Individual de propà
SRG’S – CRG’S

ENERGIES RENOVABLES:
Energia solar tèrmica
Energia geotèrmica
GAS-OIL:
Dipòsits d’emmagatzematge
Aplicacions i cremadors
Manteniment i reparació

TRACTAMENTS D’AIGÜES:
Aigües residuals
Sistemes de recuperació d’aigües grises i pluvials
Sistemes de tractaments d’aigües de consum

XAMUSCADORES:
Xamuscadores
Recuperadors

CLIMATITZACIÓ:
Sistemes de calefacció tradicional amb radiadors
Sistemes de calefacció amb terra tèrmic
Sistema de calefacció per conductes
Generadors d’aire calent

ENGINYERIA:
Disseny i legalització d’instal·lacions
Legalització d’activitats
Estudis acústics i projectes d’aïllament acústic
Certificació distintiu de garantia de qualitat ambiental
Certificació eficiència energètica